Van idee, naar uitvoering, naar een nieuw winkelcentrum

Herontwikkeling Winkelcentrum Overkapel

Over mij

Mijn naam is Jorine de Soet. Al ruim 25 jaar ben ik werkzaam in het winkelvastgoed en centrumgebieden. Sinds januari 2002 doe ik dat vanuit mijn eigen bedrijf: KIR, Kordaat in Ruimte.

Samenwerken?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of wenst of liever vooraf persoonlijk contact?

Project Informatie

De gemeente Utrecht vroeg Jorine de Soet om de aanpak van dit winkelcentrum te leiden. Zij werd gevraagd vanwege haar inhoudelijke deskundigheid en specialisatie in ‘samen werken’ waarmee ze in staat zou zijn het concept zo te sturen dat alle partijen er tevreden over zouden zijn.
Winkelcentrum Overkapel is op 20 mei 2009 officieel geopend in de Utrechtse wijk Overvecht, één van de belangrijkste krachtwijken van Nederland. Het winkelcentrum bevond en bevindt zich bovendien binnen een buurt in een wijk die ook daar als relatief kansarm gezien wordt. Het winkelcentrum was al een aantal jaren sterk aan het afglijden als gevolg van gedateerdheid en het vertrek van o.a. Albert Heijn die op het verouderde kleine winkelvloeroppervlak niet naar voldoening kon exploiteren. Het winkelcentrum werd geteisterd door leegstand, verpaupering en onveiligheid
Pantharei heeft het winkelcentrum aangekocht in 2003 en is toen heel snel en constructief aan het werk gegaan. In 2004 werd de gemeente er actief bij betrokken. Ook de gemeente achtte een snelle herontwikkeling van het allergrootste belang om ervoor zorg te dragen dat de betreffende buurt over een goed functionerende winkelcentrum zou beschikken, waardoor een hoop lokale problemen zouden verdwijnen. In 2004 werd de Nota van uitgangspunten vastgesteld en in 2005 was de uitwerking afgerond.
De gemeente is in het algemeen zeer te spreken geweest over de inzet en betrokkenheid van ontwikkelaar Redema en de constructieve samenwerking die tussen beide partijen bestond en vice versa.
Toen ondernemers en ontwikkelaar tijdens de sloop ten behoeve van de eerste fase eind 2005 dan ook melding maakten van onveiligheid die ernstige vormen begon aan te nemen, is Jorine gevraagd op te treden als crisismanager zodat onder haar regie zeer snel gezorgd is voor permanente camerabewaking, gefinancierd door ontwikkelaar en gemeente samen. Begin 2006 werd hiervoor een convenant gesloten. Daarnaast heeft er intensiever politiesurveillance plaatsgevonden. Door deze maatregelen is de overlast meetbaar teruggebracht.
Voor de gemeente Utrecht is de herontwikkeling van winkelcentrum Overkapel een voorbeeld van de wijze waarop met winkelvoorzieningen in zogenaamde krachtwijken omgegaan kan worden. Ook het Ministerie van VROM heeft dit als zodanig gezien toen de gemeente Utrecht in 2006 uitgenodigd werd om in Den Haag tijdens een VROM-congres over ruimtelijke kwaliteit een presentatie te komen geven. Overkapel werd daar gepositioneerd als geslaagde pilot in een krachtwijk.
  • Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
  • Opdracht: Herontwikkelen winkelcentrum Overkapel
  • Wanneer: 2004 - 2006